219915-67-0

4-Methylbenzenesulfonic acid 2-[2-oxo-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylidene]hydrazide